منینگ صحرام

بت پرستلر بتدان آلسا مرادین***حاجتینی حقدان دیلان آلمازمی؟

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
6 پست
آبان 93
7 پست
مهر 93
7 پست
شهریور 93
10 پست
مرداد 93
9 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
8 پست
اسفند 92
11 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
6 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
7 پست
بهمن 91
4 پست
آذر 91
32 پست
آبان 91
55 پست
مهر 91
19 پست
پیام
1 پست
عرض_تشکر
2 پست
302_آرزو
1 پست
هایکو
4 پست
صحرای_من
1 پست
رؤیای_من
1 پست
الهی
1 پست
ماه_محرم
1 پست
رفتنت
1 پست
قطعه_ها
1 پست
زندگی
1 پست
دعا
1 پست