فرهنگ ترکمن _ آداب و رسومات

   عروسی در ترکمن صحرا

درروزگاران قدیم تاحال درعروسی های ترکمن صحرا-موسیقی سنتی/مسابقات  اسبدوانی و کشتی ترکمنی برگزار می شد.

که حال وهوای خاصی داشت.صدای دل انگیز دوتار و آواز پرمعنای باخشی زینت بخش مجالس بود.این روندبه غیراز اسبدوانی تا این ایام نیز ادامه دارد.

ولی درچند سال اخیر اجرای این برنامه ها سیرنزولی وکاهش معنا داری داشته است که جا دارد صاحب نظران روی این مسئله بیاندیشند وبه بررسی وعلل آن وراهکارهای موجود بپردازند.

زمان های قبل و بعدازانقلاب برنامه های آکاردئون-جازورقص نیز به صحنه آمد وبرای خود مخصوصا درمیان جوانان طرفدارانی پیدا کرد.موسیقی کلاسیک نیزازدیگر برنامه هایی است که درعروسی ها استفاده می شود.از دهه ی80 تا امروز برنامه های دینی از قبیل سخنرانیهای روحانیان - مسابقات دینی وحفظ وقرائت قرآن اجرا می شود که گردانندگان آن برخی از روحانیان وطلاب حوزه های علمیه هستند.

با تشکر ازدوست عزیز(خامید)

/ 1 نظر / 5 بازدید
دانیال مختومی

جالب بود