ادبیات ترکمن _ طوایف ترکمن

      ادبیات مکتوب مردم ترکمن

 ادبیات مکتوب مردم ترکمن تقریبا از هشت قرن پیش آغاز می شود و شاعران و سخنورانی بزرگمانند:وفایی، عندلیب، سیدی، کاتبی، صوفی الله یار، دولت محمد آزادی، مختومقلی فراغی، مسکین قلیچ، ملا نفس، ولی محمدکمینه و دیگران دربارور کردن آن سهم مهمی داشته اند. اما ادبیات شفاهی این مردم پیشینه ای بس کهنسال و غنی دارد.ادبیات مکتوب و شفاهی مردم ترکمن، پیوند تنگاتنگی با هم دارند به طوری که بررسی ادبیات مکتوب و پژوهش در آثار سخنوران و ادبیات ترکمن بی توجه به ادبیات شفاهی و عامیانه ناممکن به نظر میرسد.ادبیات شفاهی ترکمن باپیشینه ای هزاران ساله (از زمان پیدایش قوم ترکمن) سر چشمه ای بسیار غنی و ارزشمند برای سحنوران بوده است. به عبارت دیگر، سخنوران هر قومی برای خلق آثار ادبی، از پندارها و باور های عامیانه ی مردم خود بهره برده اند.کهن ترین اثری که می توان نمونه هایی از ادبیات شفاهی مردم ترکمن را درآن یافت دیوان لغات الترک اثر محمودکاشغری است. این کتاب که به زبان قدیم ترکمنی نگاشته شده سرشار از ضرب المثلها و باورهای قوم اوغوذ(اجدادترکمنها)است. در این اثر ارزشمند ضرب المثلهایی وجود دارد که پس از گذشت سالها هنوز هم مردم ترکمن کما بیش آنها را به کار می برند.

 با تشکر از: عبدالمنان جمالزاده  

 منبع:

 ترکمن، ادبیات ترکمن، شاعران و سخنوران ترکمن   

/ 0 نظر / 23 بازدید