رباعی ها

       فرشته     آرزو     فرشته   

  اقبال قوشون ایزار لادیم یتمک قین

  قونسا بامدا قاناتیندان تو تماق قین

  آدملارا آرزو ادمک عایب دال

  یونا  ولی همه سینا یتمک قین

      تشویق  ناز محمد پقه   تشویق

_______________________

   گونگل قالقینماسه دوغمایار قوشغی

   قاواب قارانگقینی بوغمایار توشغی

   یوراگ توپراق ینی ترساقلا مئیدام

   قوراق چول دان جوشیب چوغمایار قوشغی

       تشویق    تازه گل ایگدری     تشویقفرشته

/ 0 نظر / 11 بازدید