عزیزترکمن دوغنلریم

                            بیگ تانگرینگ آدی بیلان

  عزیزترکمن دوغنلریم:اوول الله تبارک وتعالی دن سیز ترکمن

  دوغنلریما ساغلک وایشلرینگزده اوستنلگ دلگ ادیان.یولینگز

  آچیق بولسن.

  شی گینگ جهاندا مونگلر قوم/طایفه لر باردر همه سی دا

  اوزلرینا ورا عقایدلری/رسملری بادر.بز ترکمن لرینگ دا اوزیمزا

  ورا رسملریمیز/انه دیلیمیزبادر/شی سببا وراگلینگ اوز

  رسملریمیزی هیچ منتسیز قووی صوراتدا سغلاب و عمل اجک

  بولیلینگ ویندا اولاری گچلردن پند آلب و اوزاوغلالاریمیزا

  گچرجک بولیلینگ و اولارا آتا بابا دان غالان رسملریمیزی

  ودیلیمیزی اوردیلینگ.شنی بلیارسنگیز اگر سنگ اوغلالرینگ

  یا منگکی پرق ادمیا اوولدا(اول از همه خودما سوال میکنیم) اوزیمیز

  شونگا دیجک سنگا آتا اناگ دیل اوردمدلمیباشقا دیلا

  کپلیانگ .بیلاری که گوریاگ اوول گلنگ اوزیمیزدن اوز

  اویمیزدن باشلایلینگ.ترکمن دیلی بیزلارا آتا بابادان غالان بیر

  میراثدیر بو میراثی هیچکم  داشاریق طلاب بیلمز اگر بیر آدمنگ

  عقیده سنی آلسه لا اول آدمنگ دینن آلندیرلر.دینن چقن

  آدمینگ دا عار نامس بولمار.

  عزیز دوغنلریم گلینگ اوغلالریمیز اوز اویمیزدا چورک(نان)سووا

  (آب)اوتر(بشین)داداسنا(بابایی)ناناسنا(مامانی)ارکک دوغنا

  (داداشی)عیال دوغنا(آبجی)و...

  دوغری بیزنگ ایران وطنمیزنگ رسمی دیلی فارسچه مگر

   بیزینگ آتا بابالرمیز فارسچه ذیل بیلان گچدلامی فارسچه

   دیلی نیردا اورندلا بیزدا گلینگ اوول اوز انه دیلیمیزی اورانیلینگ

  سونگرا فارسچه یا باشقا دیلی .

  بیزکی اوز اویمیزدا باشریاکی اوزدیلمیزی کپلامنا .گلینگ اویدا

  اوغللارمیز بیلان اوزدیلیمیزی کپلایلینگ.اگر ترکمن لیقمیزی

  یادان چکرماجق بولساق گلینگ ترکمن دیلیمیزی یادان

  چکرمایلینگ.

  ایکنجی آیدجق سوزم شی بیزینگ اگنماشلریمیز باردر

  شولاری یوش یوش الدن بریب باریاق . یالیق دان/چارقددان

  باشقا اودن زاد بیزینگ گلن قیزلر میزینگ باشنا ناما

  گلشیار .روسری می که بیر آز باشنگ اوسجقنی توتیار اول

  ساچنیگ اونی پزردیب رنگ چالیب گورنا گورکزیب بیر دار مانتو

  و لی جولبربیلان کوجه لردا سرتلارینی تومبردیب(بخشلانگ)و

  دودقلارینی دا قیزل نارا دوندریب بیر قره جه عینک بیلان

  مردمینگ اوغللارینی ایزلارینا دوشیریب آواره و سرگردان بولیب

  یولا.کماآیدییلینگ ناما دییلینگ بیزینگ فرهنگمیزی الیمیزدن

  چکاریب بریارلر بی بارشی بیلان بیز ناچه یلدن سونگرا

  رسملمیز/انه دیلیمیز که هیچی اول ترکمن لقمیزدا یادان

  چقیا و دشماندا شونگ ایزندا بیر ملت اگردین ایماننی آلسنگ

  او ملتدا هیچ بیرزاد قالمار. وقتی سن دیلینگی کپلاب

  بیلماسنگ.گیجگاگنماشینگی گیب بلماسنگ.هانی سنگ

  غیراتینگ هانی مختومقلی ایشانیگ جیحون بیلان بحر خزر

  آراسی----چول اسنن اوسر یلی ترکمنینگ.

  هانی بی دیل. هانی مختومقلی ایشانینگ گلی عنبر سچمانا.

  گلینگ دوستلر اوزمزه گلیلینگ

  مختومقلی ایشانینگ ترکمنی بولیلینگ

  اگر دشمان آرامیزا گیرسا

  بیرلاشیب ریشه سنی یولیلینگ

  برآز فکرلنشنگ.

  اوچنجی:جوان اوغلل لرمیزدا دیسنگ ساچلارینا بر پوط ژل

  چالیب قاشلرینی قیزلنگ قاشنن اینچلدیب الریندا چلم کوچلردا

  اونگ منگ نامسنگ ایزندا و یا دا قهوه خانلردا قلیان چکیب

  ارکلیب اوتیرلر و یا بیر ناچسی دا اوزلرینی غیرتدار بلیب

  بیلرینا پیچاق باغلاب ناچا موتور بولیب اول اوبادن بیل اوبا.

  اول طویدن اول طویا.داوا وروشینگ ایزندا آخرندا هرقایسی بیر

  زندانگ گوشاسندا یاتیرلر.گل کم عذاب چکملی هندا شی آتا

  اناسی(بتردن بترنی خدای سغلاسن)

   بخشلانگ عزیز دوغنلریم باشینگیزی آغردیم.

  هماگیزینگ یولی آچیق بولسن

  الله تغالی سیزا/همامیزا صبر و طاقت برسن.بیرلشک نصیب ادسن.

  عزیز دوست لرم منی اوز پندلارینگیزدان بی نصیب قویمانگ.

                                    قارشیارین 

     ایلیم گونیم بولماسا....................................آییم گونیم دوغماسین  

                                     بادرود و احترام

                         محمدمختومی

/ 1 نظر / 14 بازدید
ترکمن

یاشا دوغونم.قاتی قوو یازیپ سنگ.