ادبیات ترکمن _ شعر

   قلبگل اجه جانقلب

  گل اجه جان گورسانا           

 gel/eje/jan/gorsana                                                   

  (بیا مادرجان نگاه کن)

  سولدیردیلارگولینگی

soldir/dilar/golingi 

   (گلت را پژمرده کردند

  یاد ایلرده گونیمی

  yad/ilerdeh/gonimi 

 (وضعم را در غربتم (شهرغریب)

 اوق(تیر) ووردیلار قلبیما.سولدیردیلا یاشیمی

 ogh/wordilar/ghalbima./sodir/dila/yashimi 

  (تیری زدن به قلبم - پژمرده ام کردن)

  قاناتیمی دودیلار

  ghanatimi/dodilar

  (پر و بالم را شکستند)

  آقدیر دیلار یاشیمی     

  aghdir/dilar/yashimi 

  (اشکم را سرازیر کردند)

  گل اجه جان قویاین. سنگ گوسینگا باشیمی

  gel/eje/jan/ghoyayin./seng/gosinga/bashimi

  (بیا مادرجان تا سر بزارم بر شانه هایت)

  یاد ایل منی گولدیرمادی . اوز ارکیما قالدیر مادی

  yad/eel/meni/godirmadi./oz/erkima/ghaldirmadi  

 (غربت خنده را از من گرفت/مرا به حال خودم

 رها نکرد)                     

  محبت دن قاندیرمادی      

mohabeten/ghandirmadi

 (از محبت سیراب نکرد)                 

 سنگ مهرینگی کویسا یا یورگ

  seng/mehringi/koysaya/yorag

  (دلم مهر و محبت ترا طلب میکند)

  قان آغلاین لالام گرگ 

  ghan/ahglayen/lalam/gerag

  (خون گریه می کنم و ترا می طلبم)

  آیری سالدی بیر بیریمیز دان

  ayri/saldi/bir/birmezdan 

  (ما را از هم جدا کرد غربت) 

  یکی از شعرهای زیبایی است که مهر بین مادر و دختر را بیان میکند.

  شعر از : آینا 

http://kochehayeehsas.blogfa.com   

  امیدوارم دوستان عزیز خششون بیاد

 و مهرمادری زحمت و آنها (پدرومادر) هیچوقت فراموش نکنند.                                                                            

/ 0 نظر / 14 بازدید