فرهنگ ترکمن _ آداب و رسومات

 هر گروه برای خود سر گروهی به عنوان ریش سفید یا داور  گروه تعیین می کنند و در فاصله ی 20 الی 50 متری هم   قرار می گیرند, هر گروه به صورتیک زنجیر در خط مستقیمی دست های خود را به یکدیگر می دهند و سخت می فشارند تا یک زنجیر گروهی تشکیل دهند, ابتدای بازی با سخنانموزون و اشعار دلنشین که بین دو سرگروه رد و بدل می شود آغاز می گردد.

  الف:

  آی ترکمی؟ گون ترک؟                بیزدن سیزه کیم گرک

 ay/terkmi/gon/terek...............bizden/sizeh/kim/gerek

 (دختری همچون ماه و خورشید می خواهید؟ کدام دختر را از بین ما می طلبید؟)

  ب:

  اووی ینگنگه لی گرک                   آری تنگنگه لی گرک

  oyei/yengeh/lee/gerek...............ardi/tengeh/lee/gerek

  (دختری که در جلویش ینگه هایش راه افتد,و در پشت

  سرش تنگه های یول باشد و زبانی که گویا باشد.)

  الف:

  ایل ایچینده کیم گرک                  هر کیمه گلجگ گزک

 del/eichindeh/kim/gerek...........her/kimeh/geljeg/gezek

  (از میان زبان ها کدام زبان را اختیار می کنی نوبت به

  هر کس که میرسد!)

  ب:

 بوغئزلارینگ ایچینده        سایراپ دوران دیل گرک          

 boghilaring/eichindeh/sayrap/doran/dil/gerek

  (آنکه زبان گویا و سرخ دارد. فلان دختر را می خواهم)

  الف:

  گلده-گوورده حالاغا/ اوردا-یئقدا آلاغا

   gedeh/gorda/halagha/orda/yeghda/alagha

  بیاببین بپسند اگر می توانی حمله کن و بگیر و ببر!)

 گروه (ب) هر کسی خواسته شده باشد باید به طرف گروه(الف) حمله کند تا دست های بسته ی آن گروه را باز کند. اگر دست های آنان را توانستباز کند یک امتیاز می گیرد اگر نه خود همانجا می ماند و بر گروه (الف) یک نفر اضافه می شود. همین طور بازی ادامه می یابد تا اینکه یکی ازگروه ها تمامی اعضای گروه مقابل را به گروه خود منتقل می کند. این بازی جلوه ای از آداب و رسوم گذشته(که الان بیشتر این بازی را درعروسی ها بعد از(کجاوه) یعنی وقتی عروس را می آورند به خونه یداماد این بازی را انجام می دهند.).

باسپاس ازدوستان عزیزم:

 ترکمن قیزلاری و دامجا که

همکاری صمیمانهداشتند.                                                         

/ 2 نظر / 9 بازدید
دامجا

سلام. سیزینگ گلیپ بیزینگ چاتما غاپئمئزئ قاقانئنگئز اوچین کؤپ میننت دار. آی ترک اوینونئ یازانئنگئز اوچین بگندیم. یؤنه یالنگئش لارئنئ دوزه لتینگ آی ترکمی ؟ گون ترک؟ / بیزدن سیزه کیم گرک /اؤوی ینگنگه لی گرک/ آرئ تنگنگه لی گرک / ایل ایچینده کیم گرک / هرکیمه گلجک گزک/ بو غئزلارئنگ ایچینده ، سایراپ دوران دیل گرک / گلده ـ گؤرده حالاغا / اوردا ـ یئقدا آلاغا. ساغ بول الینگیز غولونگئز درد گؤرمسین ذهینینگیز آچئق بولسون. لینگ بولدونگئز.

آی ..

عالی بود گلم کاش برای بازی آهنگ بی کلام سنتی برای دانلد میگذاشتی تادرکارهای فرهنگی میشدبرنامه ای شادترتیب دادممنون