ادبیات ترکمن _ شعر

                  بیگ تانگرینگ آدی بیلان     

    سوالگونگلوم سانگا نصیحتسوال

  گونگلوم سانگا نصیحت , گزسنگ سر به سر گزگین

  تانی دوست _ دشمانی, اویونگه با خبر گزگین

  قانیم بیلن قارجاش سانگ, دایم مشتی پر گزگین

  گزسنگ دونیا یوزونده, دوام تازه تر گزگین

  قیرق ییل مایا گزینچانگ, توتین بیرییل نر گزگین

  ترجمه:

  ای دل بیا نصیحتی بکنم, اگر زندگی می کنی سر بلند باش.

  دوست و دشمنت را بشناس و از خانه ات با خبر باش.

  اگر با دشمن می جنگی, با مشتی آماده و پر زندگی کن.

  اگر در این دنیا زندگی می خواهی کنی’ مقاوم باش.

  یک سال مردانه زندگی کردن بهتر از چهل سال به خفت

  زندگی کنی.

                                تشویق   ترکمن قیزلری  تشویق

                     http://turkmen_ghizlary.blogfa.com    

/ 0 نظر / 10 بازدید