ادبیات ترکمن _ داستان

      تشویق    به نام آنکه زیبایی ها را آفرید     تشویق                

       قلبزنان ترکمن در حال حاضرقلب

   امروزه شرایط زیست نسل گذشته تفاوت کلی پیدا کرده   است.مردم  ترکمن صحرا سال هاست که به ضرورت, یکجا نشینی را اختیار کرده و بدنبال آن خود را با شرایط زندگی   امروزی وفق داده اند در واقع آنان زندگی ایلی خود را با آنچه پیش آمده است.تطبیق داده و آن را پذیرفته اند. از طرفی آنان در این راه بسیار ی از آداب و رسوم گذشته ی خود را کنار گذاشته اند.و به جای آن برخی ازمظاهر تمدن امروزی را خوب یا بد جایگزین آن کرده اند. امروز نسل جدید از گذشته ی خود چندان اطلاعی ندارند و به دنبال آن هم نیستند که حتی بصورت قصه ای از آن برای بچه های خود داشته باشند.(که در موقع ضروری بتوانند آنها را مثال بزنند. ببینید، کار ما به کجا کشیده است که نمی خواهیم از گذشته ی خودمان به عنوان قصه...  برای بچه هایمان بازگو کنیم.) و بعضی موارد زندگی ایل نشینی و سختی های  آنان همانند قصه ها و افسانه ها توسط پیر مردان و پیرزنان که خود بازیگران آن بوده اند برای نسل جدید بازگو  می گردد. و نسل جدید ضمن تعجب از شرایط زیست و سختی کار آنان از این قصه های زندگی لذت می برند.  به هر حال زندگی زنان در شرایط کنونی با آنچه که در بخش های گذشته بیان شد تفاوت کلی یافته و در شرایط کنونی می توان کار زنان را به دو بخش تقسیم کرد: کار در خانه و کار در بیرون از خانه و مشارکت در فعالیت های اجتماعی / اقتصادی و فرهنگی جامعه.       

                  تشویق      با تشکر از: ترکمن قیزلری       تشویق

                        turkmen_ghizlary.blogfa.com

     

/ 1 نظر / 12 بازدید