ادبیات ترکمن _ طوایف ترکمن

 ترکمن ها

(به ترکمنی turkmen)

یکی ازاقوام ترک تبار آسیای میانه هستندکه عمدتادرترکمنستان/شمال غربی افغانستان/شمال شرقی ایران سکونت دارند.

آنها به زبان ترکمنی اززبان های ترک تبار شاخه ی (آغوذغربی)سخن می گویندوبیشترآنان مسلمان سنی وپیرو مذهب حنفی هستند.

ترکمن ها تا اوایل قرن بیستم عمدتا کوچ نشین بودند اما پس ازآن به مرور ده نشین وشهرنشین شدند.

ترکمن ها شاخه ای ازترکان آسیای میانه معروف به (آغوذ یاغز )هستندکه ازعهدقدیم درصحراهای وسیع بخش سفلای رودسیحون وبین دریای آرال به زندگی کوچ نشینی روزگارمی گذراندند.تاحدودی قرن هفتم میلادی ترکمن ها جزئی ازقوم بزرگ ترک بودند.دراین سالها به دنبال اضمحلال امپراطوری گؤگ تورک ها (ترکهای آسمانی )گروهی از ترک ها که آغوذ نامیده می شدندازآنان جداشده ازناحیه ی ارخون به طرف آرال وسیردریا(سیحون) کوچ کردند.

واژه های ترکمن وترکمان درگذشته به تمامی قبایل ترک تبار آغوذبه ویژه طایفه های کوچ نشین ومسلمان آنها گفته می شدکه این معنا اعم ازکاربردقوم ترکمن امروزی است.به این معنا که ترکمن های کنونی شاخه ای از ترکمن ها درنوشته های قدیمی فارسی هستند.

همین طور درحال حاضر گروه های ترک تباری درعراق وسوریه به ترکمن معروفندکه ارتباط نزدیکی با ترکمن های ساکن منطقه ی میان رودجیحون وگرگان رود ندارندوازنظر تاریخی/زبانی وفرهنگی بیشتربه آذربایجانیها وترک های ترکیه شباهت دارند.

منابع: محمد کاشغری ج3ص307

تاریخ بیهقی

سیری درتاریخ سیاسی/اجتماعی ترکمن ها /امین الله گلی/نشرعلم/1366  

/ 0 نظر / 17 بازدید